szkoła

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://sp2.pajeczno.pl

Data publikacji strony internetowej: 1 września 2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 stycznia 2021 r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

 

Narzędzia ułatwień dostępu (widoczne ikony po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nich:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację  sporządzono dnia 1 stycznia 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sławomir Kuligowski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 34 31 13 016

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO - SKARGOWA

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 1. Główne wejście do budynku znajduje się przy ul. Sienkiewicza. Prowadzą do niego schody, obok których znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na placu szkoły znajdują się miejsca parkingowe. Jedno z nich przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością, usytuowane jest blisko wejścia do szkoły i oznakowane.
 3. W holu umieszczona jest tablica informacyjna przedstawiająca rozkład pomieszczeń budynku w formie wizualnej.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. W razie potrzeby szkoła zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (np. kontakt telefoniczny, zorganizowanie spotkania w innym dostępnym miejscu).
 6. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 i 2 piętro oraz piwnica) znajduje się szeroki korytarz.
 7. Szkoła nie posiada wind.
 8. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 9. W obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

 

Program profilaktyczno - wychowawczy -czytaj więcej